Samarbetsavtal

Följande samarbetsavtal har uppnåtts (nedan kallat "avtalet"). Avtalet kräver ingen underskrift om det accepteras i Bli kund på www.hokas.se eller om kunden har accepterat via post. Avtalet ingås mallen Hokas Credit Management AB, org nr. 559118-1770 (nedan kallat "Hokas") och andra part (nedan kallat "kund" eller "kunden").


1. ÄNDAMÅL

Syftet med avtalet är att reglera parternas samarbete, varefter Hokas ska tillhandahålla tjänster i form av uppföljning av betalningar till kunden och vissa andra relaterade tjänster.

2. HOKAS TJÄNSTER

Faktura, kreditnota, Inbetalning

Hokas mottager information om fakturor löpande från kundens ekonomisystem,

Hokas mottager information om alla fakturor som blir bokförda i kundens ekonomisystem.

Kundinformation

Kunden är ansvarig för att tillhandahålla korrekt information om fakturans belopp, förfallodatum och gäldenärens namn samt adress.

Påminnelseprocess

Parterna avtalar en tidslinje för gäldenärerna, detta avtalas närmare mellan kund och Hokas. 

Det är möjligt att justera tidslinje för flera eller specifika gäldenärer.

Det är möjligt att ställa in en lägsta gräns för belopp på fakturor som automatiskt kommer bli uppföljda.
Detta görs i samarbete med supporten på Hokas.

De Gäldenärer som inte betalar inom avtalad tid kommer, inom ramarna för lagen, bli debiterade ränta och förseningsersättning via påminnelserna.

Alla inbetalningar hamnar direkt på kundens konto.

For att undgå att gäldenärer blir felaktigt uppsökta kan kund av Hokas alltid genom sin inloggning på www.hokas.se se:

- Dagens lista över påminnelser som skall skickas ut.
- Dagens kontoutdrag.
- Öppna poster.
- Ofullstänig adress.

Inkasso

Om Hokas inte lyckas driva in en fordran visas gäldenären i en lista över ärenden redo för inkasso. Här har kunden möjlighet att:

Skicka påminnelsen igen för 30 kr.

Avskriva ärendet för 70 kr.

Sända ärendet vidare till inkasso.

Rapportering 

Kunden har löpande åtkomst till full insikt på www.hokas.se, där kunden blir tilldelad ett användarnamn och lösenord.

3. FÖRLIKNING

Hokas skickar en faktura en gång i månaden för att få betalt på eventuella räntor och avgifter.

4. ÄNDRING AV PRISER OCH VILLKOR

Hokas har rätt att ändra priser och villkor en månad efter skriftlig varsel. Om priser eller tillägg görs i avtalet kommer dem gälla från en månad efter den skriftliga varsel, även utan ny underskrift. 

5. ANSVARSBEGRÄNSNING

I händelse av att otillräcklig information från kunden rörande betalningsinformation, förfallodatum eller faktura leder till felaktig uppföljning kan Hokas inte hållas ansvarig varken ekonomiskt eller på annat sätt.

Om Hokas skickar ut felaktig information kommer mottagaren att kontaktas och informeras om felet och att det är rättat. Utöver det är Hokas inte skyldig att kompensera för eventuella andra konsekvenser av felet.

6. NÄR KONTRAKTET TRÄDER I KRAFT OCH SÄGS UPP

Avtalet träder i kraft den dag då parterna godkänner avtalet.

Aftalet kan sägas upp utan vidare under dem första sex månaderna, dessa skall betraktas som en provperiod.

Därefter kan avtalet från båda parter sägas upp skriftligen med tre månaders varsel till utgången den 31 december varje år.

Skulle kunden säga upp Avtalet till följd av att Hokas otillräckligt hanterat ärenden, ska kunden, före uppsägning beviljas, ge Hokas rimlig tid för att rätta till den omständighet som får kunden att säga upp avtalet. Om kunden i det här fallet inte vill forsätta använda Hokas tjänster ger det Hokas rätten att fakturera för genomsnittet för de tre senaste aktiva månaderna (varje månad under uppsägningsperioden).

7. SEKRETESS

Parterna får inte avslöja de affärshemligheter de blir bekanta med från den andra parten till tredje part. Sådana affärshemligheter får endast användas som en del av parternas överensstämmelse med avtalet. Parterna måste se till att anställda respekterar tystnadsplikten. Sekretessskyldigheten kvarstår även efter avtalets upphörande.

8. TVIST

Om tvist inte kan lösas i enkelhet, ska eventuella tvister avgöras enligt svensk lag och rätt i domstol.

PRISLISTA

STANDARD

Kr 30,00 pr påminnelse utan avgift

Kr. 0,00 pr. påminnelse med avgift

Alla räntor och avgifter tillfaller Hokas

Om kund väljer att avskriva en skuld från gäldenär kostar detta kunden 60 kr som tillfaller Hokas

FRAKTKOSTNAD FÖR FRAKT MED VANLIG POST

Print, kuvert, porto, frakt. 20,00 kr
Rekomenderat brev 80,00 kr

Diverse

Etableringsavgift 0,00 kr

** Avgiftskostnader och räntor justeras enligt gällande räntor enligt räntelagen och andra kringliggande lagar.


Villkor för Visma Collector

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTEN

1. INLEDANDE BESTÄMMELSER
1.1 Visma Collectors AB (nedan benämnt ViC) skall handlägga Uppdragsgivarens ärenden på ett fackmannamässigt sätt och med
iakttagande av god inkassosed. ViC skall utföra sitt arbete på sådant sätt att gäldenär ej vållas onödig skada eller olägenhet. ViC
skall vidare iaktta tystnadsplikt enligt 11§ inkassolagen (1974:182).
1.2 Uppdragsgivaren förbinder sig att låta ViC hantera Uppdragsgivarens samtliga ärenden som omfattas av detta avtal.
1.3 Genom undertecknandet av detta avtal ges ViC fullmakt att vidta de åtgärder som ViC bedömer lämpliga för utförande av erhållet
uppdrag enligt detta avtal, inklusive att avsluta överlämnade ärenden.
1.4 ViC äger, efter angivande av godtagbara skäl, rätt att avböja att hantera ärenden och att avsluta och återredovisa redan inlämnade
ärenden.
1.5 Uppdragsgivaren svarar för att översända ärenden är lagligen grundade samt att angiven dröjsmålsränta har stöd i lag eller avtal.
1.6 Uppdragsgivaren svarar för att fordran inte är tvistig eller att Uppdragsgivaren åtminstone inte har kännedom om detta. I de fall fordran
är tvistig ansvarar Uppdragsgivaren för att ViC får kännedom om detta senast i samband med att ärendet överlämnas till ViC.
1.7 Uppdragsgivaren ansvarar för att ViC erhåller allt material i ärenden i samband med att dessa överlämnas till ViC. För de fall
kompletteringar erfordras av Uppdragsgivaren ärenden, äger ViC kostnadsfritt begära sådan komplettering av Uppdragsgivaren, eller
utföra sådana kompletteringar på Uppdragsgivarens bekostnad.
1.8 Skulle gäldenären till Uppdragsgivaren invända mot fordran, skall ViC informeras om detta utan dröjsmål. Uppdragsgivaren skall utan
dröjsmål underrätta ViC ifall betalning skett. Detsamma gäller vid eventuella, av Uppdragsgivaren gjorda, krediteringar eller
liknande.

2. TJÄNSTER
2.1.1 Uppdragsgivaren skall tillhandahålla kravinformation till ViC per datafil eller registrera informationen via Collectors-Online så att ViC
kan skicka en korrekt påminnelse. När ViC har erhållit korrekta uppgifter av Uppdragsgivaren skickas en påminnelse till gäldenären
med tillägg av vid var tid gällande påminnelseavgift. Uppdragsgivaren ansvarar för att påminnelseavgiften lagligen och/eller enligt avtal
kan påföras gäldenären, med mindre Uppdragsgivaren skall utge motsvarande ersättning till ViC.
2.2 INKASSOHANTERING, BETALNINGSFÖRELÄGGANDE, DELGIVNING M.M.
2.2.1 Uppdragsgivaren skall tillhandahålla kravinformation till ViC per datafil eller registrera informationen via Collectors-Online så att ViC kan
skicka ett korrekt krav, med tillägg av vid var tid gällande lagstadgad avgifter. Grund för kravet skall alltid anges utförligt.
2.2.2 För otvistiga och obetalda fordringar efter vidtagna inkassoåtgärder enligt 2.2.1 ansöks det normalt om betalningsföreläggande, samt
begärs det efter meddelat utslag verkställighet hos Kronofogdemyndigheten. Vid var till lagstadgade avgifter och arvoden påförs
gäldenären för respektive åtgärd. Uppdragsgivaren har möjlighet att meddela ViC beloppsgränser eller annat för vilket åtgärder enligt
denna punkt skall vidtas, eller om ärenden istället skall överföras till långtidsbevakning enligt 2.4 nedan. ViC förbehåller sig rätten att
utföra solvenskontroll av gäldenärer och besluta huruvida åtgärder enligt denna punkt skall vidtas eller om ärenden skall överföras direkt
till långtidsbevakning enligt 2.4 nedan.
2.2.3 I de fall det krävs delgivning i ett ärende äger ViC rätt att använda den delgivningsman eller delgivningsföretag/organisation ViC finner
lämplig/t.
2.3 LÅNGTIDSBEVAKNING
2.3.1 Ostridiga och ej fullbetalda ärenden efter inkassoåtgärder, eller vid annat tillfälle, överförs till långtidsbevakning efter prövning enligt
2.2.2 ovan. Detsamma gäller övriga ostridiga ärenden som förblivit obetalda efter verkställighet, eller i de fall ViC bedömer att ett ärende efter
utslag eller dom, inte bör lämnas in för verkställighet.
2.4 UTLANDSÄRENDEN
2.4.1 ViC kan normalt hantera Uppdragsgivaren krav vad avser gäldenärer bosatta utanför Sverige. Kostnaden för utlandsärenden består av
en startavgift och provision på indrivet belopp. För det fall Uppdragsgivaren återkallar ett ärende av annan orsak än att betalning
erlagts skall Uppdragsgivaren ändock betala startavgift och ersätta ViC för samtliga utlägg.
2.4.2 ViC förbehåller sig rätten att ensidigt avgöra i vilka länder och i vilka fall ViC kan hantera Uppdragsgivarens utländska ärenden.
2.4.3 I övrigt gäller regleringen i detta avtal i tillämpliga delar även utlandsärenden.
2.5 JURIDISKA TJÄNSTER OCH ANLITANDE AV EXTERNT JURIDISKT OMBUD
2.5.1 För det fall en fordran bestrids av gäldenär erbjuder ViC juridiskt biträde inom Sverige för att driva in fordran genom rättsliga åtgärder.
Uppdragsgivaren tillfrågas alltid innan rättsliga åtgärder för bestridda fordringar vidtas. ViC förbehåller sig rätten att avgöra vilka
ärenden juridiskt biträde kan erbjudas.
2.5.2 I vissa fall kan för såväl svenska som utländska ärenden behöva anlitas externt ombud. ViC skall i varje sådant enskilt fall fråga

TJÄNSTEAVTAL AVSEENDE KRAVHANTERING OCH
INKASSOTJÄNSTER M.M.

Om Uppdragsgivaren vill anlita ombud eller inte. Kostnaden för externt juridiskt ombud skall bäras fullt ut av Uppdragsgivaren.
3. PRIS
3.1 ViC behåller inbetald arvoden, utlägg och kostnader. Priset för ViC samtliga tjänster framgår vid varje tillfälle gällande prislista. Nu
gällande prislista bifogas detta avtal som bilaga (se Bilaga 1). Prisbilagan utgör kompletterande avtalsinnehåll. Samtliga priser är
angivna exklusive mervärdesskatt.
3.2 Uppdragsgivaren erhåller kostnadsfri tillgång till Collectors-Online.
3.3 Kostnaden för delgivning kan variera beroende på vilket/n delgivningsman eller delgivningsföretag/organisation som anlitats.
3.4 Uppdragsgivaren står alltid för den fulla kostnaden för anlitande av externt ombud enligt 2.5.2 ovan. ViC har rätt att begära
förskottsbetalning härför.

4. REDOVISNING, FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR
4.1 ViC skall hålla samtliga influtna medel avseende kapitalbelopp och dröjsmålsränta åtskilda från egna medel.
4.2 Av gäldenär inbetalda medel skall av ViC skyndsamt redovisas till Uppdragsgivaren efter avdrag för kostnader, arvoden och utlägg.
ViC äger rätt att ur influtna medel kvittningsvis tillgodogöra sig de belopp som Uppdragsgivaren har att betala till ViC, samt att avräkna
mervärdesskatt.
4.3 ViC äger rätt att löpande fakturera Uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren skall betala fakturor inom 30 dagar från fakturadatum. Vid
utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen samt vid var tid lagstadgad påminnelseavgift.
4.4 Vid gäldenärs delbetalning av ärenden äger ViC rätt att i första hand avräkna betalning mot utlägg och upparbetade arvoden.
4.5 Bonus till Uppdragsgivaren utbetalas kvartalsvis i efterskott.

5. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
5.1 Detta avtal träder i kraft när det undertecknats av bägge parter och gäller under 12)månader. Om avtalet inte skriftligen sägs upp
senast tre månader före avtalstidens utgång, förlängs avtalet med 12 månader åt gången, varje gång med samma uppsägningstid.
5.2 ViC äger rätt att uppsäga detta avtal till omedelbart upphörande
a) om Uppdragsgivaren bryter mot bestämmelse i detta avtal och Uppdragsgivaren inte inom 10 dagar efter skriftlig anmaning därom
vidtagit rättelse, eller
b) om Uppdragsgivaren inställer sina betalningar, inleder ackordsförhandlingar, försätts i konkurs, träder i likvidation eller eljest kommer på
obestånd.
5.3 Uppsägning skall ske i rekommenderat brev till parts i detta avtal angivna, eller senare skriftligen meddelade, adress.
5.4 Har meddelande, som rör detta avtal avsänts i rekommenderat brev till motparten under vederbörandes i avtalet angivna, eller senare
skriftligen meddelade, adress, skall meddelandet anses ha kommit adressaten tillhanda senast på fjärde dagen efter avsändandet.
Har meddelande avsänts genom telegram, fax eller e-post, skall det anses ha kommit adressaten tillhanda senast 24 timmar efter
avsändandet.

6. EFFEKTER AV AVTALETS UPPHÖRANDE
6.1 Vid detta avtals upphörande skall inlämnade ärenden avslutas. ViC äger då rätt till ersättning för obetalda utlägg och ersättning för
samtliga kostnader som Uppdragsgivaren svarar för. Därutöver skall Uppdragsgivaren ersätta ViC med 10 % av utestående belopp på
ärenden som är föremål för långtidsbevakning. Parterna kan dock avtala att redan inlämnade ärenden skall drivas vidare av ViC. I sådant
fall gäller ersättning enligt punkten 3 ovan och vid eventuellt senare avslut av inlämnade ärenden skall Uppdragsgivaren ersätta ViC
enligt denna punkt.

7. SEKRETESS
7.1 Innehållet i detta avtal får ej, i delar eller i sin helhet, avslöjas för tredje man. Vidare förbinder sig parterna att inte, under avtalstiden
och därefter, för utomstående avslöja eller yppa vad som blivit känt om exempelvis men ej begränsat till andra partens affärsplaner
och affärshemligheter.

8. PERSONUPPGIFTER OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE
8.1 ViC använder IT vid registrering av personuppgifter i de kundregister som förs vid bolaget. Namn- och adressuppgifter
avseende kontaktpersoner hos Uppdragsgivaren registreras.
8.2 Uppgifterna används för administration av affärsförhållandet och för utsändande av information om ViC tjänster och produkter.
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till annat bolag i Visma-koncernen i syfte att kunna erbjuda tjänster, men lämnas normalt inte ut
till annan.
8.3 Personuppgiftsansvaret utövas av ViC. Kontaktpersonerna har rätt att skriftligen begära att få del av de registrerade uppgifterna en gång
per år. Kontaktpersonerna har rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter.
8.4 Personuppgifterna lagras under den tid som ett affärsförhållande föreligger och som längst i två år efter affärsförhållandets upphörande.

9. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
9.1 Ändringar av eller tillägg till detta avtal skall göras skriftligen och undertecknas av båda parter för att äga giltighet, dock med undantag
av 9.2 nedan.

TJÄNSTEAVTAL AVSEENDE KRAVHANTERING OCH
INKASSOTJÄNSTER M.M.

9.2 ViC äger utan föregående meddelande därom ändra sin prislista, samt även ändra påminnelseavgiften, inkassoavgiften och
samtliga arvoden om det föranleds av ändrad eller ändrad tillämpning av lagstiftningen.

10. ANSVAR, BEFRIELSEGRUNDER M.M
10.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i
omständighet, som ligger utanför parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav (force majeure). Så snart hindret upphör skall
förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom befriande omständighet skall anses exempelvis krig, krigshandling, myndighets åtgärd eller
underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter.
10.2 ViC är endast ansvarigt för direkt skada som orsakats andra parten och ansvarar sålunda inte i något fall för indirekta skador eller
följdskador, t.ex. utebliven vinst, förlorad marknad eller liknande. ViC ansvarar inte för någon skada, d.v.s. varken för direkt eller
indirekt, som uppkommer för Uppdragsgivaren om Uppdragsgivaren underlåtit att meddela ViC omständigheter eller uppgifter
(exempelvis men ej begränsat till tidsfrister eller andra avtalsförpliktelser för Uppdragsgivaren) som är av betydelse för att ViC skall
kunna utföra sina åtagande enligt detta avtal på ett korrekt sätt, och i rätt tid.
10.3 ViC underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt detta avtal eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till detta avtal
skall inte innebära ViC part frånfallit sin rätt i sådant avseende, ej heller vid upprepad underlåtenhet.
10.4 Den skada, merkostnader och olägenhet som kan uppkomma av ett ärende ej är lagligen grundat eller Uppdragsgivarens
underlåtenhet att meddela ViC om att ärende är bestritt/tvistigt hos Uppdragsgivaren före överlämnandet till ViC skall bäras fullt ut av
Uppdragsgivaren och omfattar såväl direkt som indirekt skada.

11. TVISTELÖSNING
11.1 Tvist mellan Uppdragsgivaren och ViC gällande tolkning eller tillämpning av detta avtal skall ske enligt svensk rätt och avgöras enligt
vid var tid gällande lag om skiljemän. Detta förhindrar dock inte ViC att väcka talan vid allmän domstol eller Kronofogdemyndighet
gällande fordran understigande 300 000 kronor som har sin grund i detta avtal, varvid Kronofogdemyndigheten och/eller Helsingborgs
tingsrätt skall utgöra första instans. Eventuellt skiljeförfarande skall äga rum i Helsingborg.

12. ÖVRIGT
12.1.1 ViC äger rätt att överlåta sina rättigheter enligt detta avtal samt rätt att anlita annan för fullgörande av sina åtagande enligt avtalet.
Uppdragsgivaren äger inte rätt att utan ViC skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter till annan.
12.1.2 Detta utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör.
12.1.3 Samtliga ViC åtagande i avtalet är gällande med reservation för ändrad, eller ändrad tillämpning av lagstiftning och praxis m.m. som
påverkar ViC verksamhet.